جهت پیگیری بار ارسال شده از کرج به شهر مقصد مورد نظرتان میتوانید با داشتن شماره بارنامه یا کد رهگیری مرسوله که در زمان تحویل بار دریافت کرده اید با مسئول شهر مقصد تماس حاصل نمایید. در جدول زیر لیستی از باربری های طرف قرارداد با باربری عدل کرج به همراه آدرس و مسئول باربری درج شده است. چنانچه با وجود این جدول هنوز امکان پیگیری بار خود را نداشته اید میتوانید با باربری عدل کرج تعاونی شماره 7 کرج تماس حاصل نمایید تا از آخرین وضعیت ارسالی بار خود مطلع شوید.

پیگیری بارنامه
باربری مبدا و مقصدباربری طرف قراردادآدرس باربریمسئول انبار
باربری کرج به اصفهانترنج مهرگانسه راه ملک شهر 
باربری کرج به اصفهانگیتی نوردترمینال صفهمنصوری
باربری کرج به تبریزهمسفر اطلسخیابان امامیهرنجبری
باربری کرج به گرگانگیتی پیماترمینال 
باربری کرج به مشهدغرفه 17ترمینال امام رضاکرمی
باربری کرج به بجنوردانبار 1ترمینالربانی
باربری کرج به قمانبار جنتمیدان 72 تن 
باربری کرج به همدانحامد بارترمینال 
باربری کرج به ساوهسرجوقیانترمینال 
باربری کرج به آبادانآسیا سفرترمینال 
باربری کرج به ساریپیک صباترمینال 
باربری کرج به ساریهمسفرترمینال 
باربری کرج به سنندجهمسفرترمینال 
باربری کرج به کرمانانبار تعاونی شماره 7ترمینال 
باربری کرج به رفسنجانانبار تعاونی شماره 7ترمینال 
باربری کرج به ایلامانبار تعاونی شماره 7ترمینال 
باربری کرج به گنبدانبار تعاونی شماره 7ترمینال 
باربری کرج به شیرازگیتی پیماترمینال 
باربری کرج به اردبیلرویال سفرترمینال 
باربری کرج به اراکصفریترمینالصفری
باربری کرج به شهرکردگیتی پیماترمینال 
باربری کرج به شهرکردرویال سفرترمینال 
باربری کرج به زنجانپیام نوترمینال 
باربری کرج به ارومیه8-11ترمینال شهرستانمهدی زاده
باربری کرج به بروجردانبار 15ترمینال 
باربری کرج به رشتامید گیلمیدان امام علیمیرزایی
باربری کرج به سمنانانبار مولاییترمینال 
باربری کرج به نیشابورانبار 15-8-3ترمینال 
باربری کرج به دزفولقلاوندترمینال